3.4. ‫محیط‌ها‬

‫در چارچوب Backendpy امکان استفاده از محیط‌های متفاوت برای اجرای پروژه (مثل Development، Production و …) وجود دارد.‬

‫هرکدام از محیط‌ها دارای فایل تنظیمات متفاوتی است و می‌تواند دارای تنظیمات پایگاه داده‌ی متفاوت،‌ مسیر media متفاوت و … باشد.‬

‫در یک تیم توسعه، بخش‌های مختلف تیم می‌توانند از محیط‌ها و تنظیمات اختصاصی خود برای اجرا و کار روی پروژه استفاده کنند. همچنین درصورت نیاز در سرور اصلی می‌توان پروژه را با تنظیمات دیگری و به‌طور موازی روی host یا port دیگری اجرا کرد.‬

‫برای این منظور باید متغیر BACKENDPY_ENV را در سیستم‌عامل ،با نام دلخواه برای محیط، تعریف کرد. برای مثال برای تعریف محیطی با نام dev از دستور زیر استفاده می‌کنیم:‬

$ export BACKENDPY_ENV=dev

‫همچنین باید فایل تنظیمات جداگانه‌ای با نام config.dev.ini را ایجاد و تنظیم کنیم.‬

‫اکنون با اجرای سرور (در processای که متغیر محیطی در آن تعریف شده باشد) و همچنین هنگام اجرای سایر دستورات مدیریتی خط‌فرمان backendpy، این تنظیمات به جای تنظیمات اصلی، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.‬