3.2. ‫اجرا‬

‫برای اجرای یک پروژه می‌توانید از سرورهای مختلف ASGI مانند Uvicorn، Hypercorn و Daphne استفاده کنید. برای این منظور ابتدا باید سرور مورد نظر خود را (طبق بخش ‫نصب‬) نصب کنید.‬

‫سپس وارد مسیر پروژه شده و از دستورات زیر استفاده کنید:‬

‫برای Uvicorn‬
$ uvicorn main:bp
‫برای Hypercorn‬
$ hypercorn main:bp
‫برای Daphne‬
$ daphne main:bp

توجه

‫در این مثال‌ها فرض کرده‌ایم که نام ماژول اصلی پروژه main.py و نام نمونه‌ی کلاس Backendpy داخل آن bp است. این نام‌ها اختیاری‌اند.‬

‫اکنون سرور (بسته به host و port مورد استفاده) به عنوان مثال در آدرس http://127.0.0.1:8000 قابل دسترس است.‬

‫برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی استفاده از هرکدام از سرورها، به مستندات آن‌ها رجوع کنید.‬